DASAR PRIVASI

Pengenalan

Kenyataan berikut menerangkan terma am Sarawak Digital Economy Corporation Berhad (“SDEC”) berkenaan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda oleh SDEC. SDEC komited terhadap perlindungan data peribadi anda dan pematuhan semua undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang terpakai di Malaysia. 

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengawal pemprosesan data peribadi oleh pengguna data dalam transaksi komersial dan melindungi kepentingan subjek data. Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), SDEC berhati-hati dan komited terhadap perlindungan maklumat peribadi anda dan privasi anda. 

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Untuk membolehkan kami menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan beroperasi dengan cara yang cekap dan berkesan, kami perlu mengumpul maklumat peribadi yang berkaitan daripada anda sama ada secara manual atau melalui laman web kami. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin dalam bentuk tetapi tidak terhad kepada kad pengenalan, nama pilihan, nombor pengenalan/pasport, umur, nombor telefon, alamat kediaman, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, bangsa, kewarganegaraan, pekerjaan, jawatan, butiran akaun bank, maklumat pasangan/anak seperti nama dan tarikh lahir, maklumat syarikat anda seperti nama, nombor pendaftaran dan alamat, maklumat tentang kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa. sifat, pelakuan atau dakwaan melakukan sesuatu kesalahan dan data lain yang diperlukan untuk tujuan data peribadi itu dikumpulkan. 

Tujuan Pemprosesan Data 

SDEC memproses data peribadi anda hanya untuk tujuan khusus dan terhad. 

Anda bersetuju bahawa semua data peribadi yang dikumpul dan/atau diproses oleh SDEC mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut: 

 1. Untuk berkomunikasi dengan anda; 
 2. Untuk memaklumkan kepada anda tentang produk dan perkhidmatan kami; 
 3. Untuk menjawab pertanyaan anda; 
 4. Untuk menghantar bahan promosi kepada anda; 
 5. Untuk mentadbir prosedur pengurusan perhubungan pelanggan; 
 6. Untuk memproses permohonan dan penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan SDEC; 
 7. Untuk menjalankan penyelidikan, kajian, penilaian, tinjauan dan/atau menyediakan laporan/statistik untuk tujuan aktiviti perniagaan SDEC; 
 8. Untuk memudahkan pembayaran berkaitan perniagaan atau urusan kontrak antara SDEC dan anda dan/atau syarikat anda; 
 9. Penyimpanan rekod dalaman SDEC; dan/atau 
 10. Untuk semua tujuan lain yang bersampingan dan dikaitkan dengan mana-mana perkara di atas termasuk aktiviti perniagaan lain yang sah di sisi undang-undang SDEC. 

Pendedahan kepada Pihak Ketiga 

 1. SDEC mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada ahli gabungan kami atau pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak SDEC dan dengan berbuat demikian kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkenaan. (untuk memasukkan:
 2. badan kawal selia, badan kerajaan atau pihak berkuasa lain jika dikehendaki atau diberi kuasa untuk berbuat demikian untuk melaksanakan apa-apa fungsi kawal selia di bawah mana-mana undang-undang atau berhubung dengan mana-mana perintah atau penghakiman mahkamah;
 3. mana-mana orang yang SDEC dipaksa atau dihendaki berbuat demikian di bawah undang-undang; dan/atau
 4. pemegang saham kami)

Penerimaan Polisi

Anda diberi notis bahawa Produk dan/atau Perkhidmatan hanya akan disediakan kepada anda apabila anda menerima dan secara nyata bersetuju dengan terma Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan nyata tersebut dibuktikan dengan anda mengklik atau menyemak atau menunjukkan sewajarnya pada bahagian kebenaran yang berkaitan dalam borang pendaftaran atau dokumen lain yang mungkin diberikan kepada anda, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Dengan menyatakan penerimaan anda terhadap terma Dasar Privasi ini, anda akan dianggap telah bersetuju dengan nyata untuk memproses data peribadi anda oleh SDEC atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan/atau kontraktornya yang diberi kuasa untuk tujuan seperti yang digariskan. Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftar dan/atau terus menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan, anda memberi kuasa dan membenarkan data peribadi anda diproses oleh dan jika perlu, didedahkan kepada kelas pihak ketiga seperti yang dikenal pasti oleh SDEC untuk tujuan SDEC menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda juga dengan ini secara jelas bersetuju dengan SDEC memproses sebarang data peribadi sensitif yang berkaitan untuk tujuan tersebut.

Penarikan Kebenaran/Keizinan 

Walau apa pun yang bertentangan, anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda untuk SDEC memproses mana-mana data peribadi anda atau sebahagian daripada data peribadi anda dengan menghantar kepada SDEC di alamat yang dinyatakan di bawah notis pengeluaran bertulis dan dalam tempoh yang ditetapkan di bawah PDPA. SDEC hendaklah mengambil semua langkah yang perlu untuk melaksanakan penarikan balik kebenaran anda, setakat penarikan tersebut tidak bercanggah dengan mana-mana kewajipan undang-undang SDEC yang lain. 

Jika anda tidak mahu data peibadi anda dikongsi dengan mana-mana pihak lain, atau jika anda tidak mahu menerima makluman berkenaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh SDEC atau mana-mana pihak lain termasuk pihak ketiga, sila maklumkan kepada kami secara bertulis dan menghantar kepada SDEC di alamat yang dinyatakan di bawah. 

Anda hendaklah, atas permintaan bertulis, diberikan akses kepada semua data peribadi yang dipegang atau disimpan atau diproses oleh SDEC. Untuk mengelakkan kekeliruan, “akses” untuk tujuan peruntukan ini bermaksud pemberitahuan data peribadi anda yang diproses oleh atau bagi pihak SDEC dan supaya Salinan data tersebut disampaikan kepada anda dalam bentuk yang boleh difahami atas pilihan SDEC. 

Pembetulan Data Peribadi 

Anda boleh pada bila-bila masa membuat permintaan bertulis kepada SDEC untuk membetulkan mana-mana data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau lapuk dan hendaklah, setelah menerima permintaan bertulis anda untuk pembetulan, mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk pembetulan tersebut.
Sila buat sebarang permintaan untuk menarik balik kebenaran atau untuk meminta akses dan/atau pembetulan kepada mana-mana Data Peribadi seperti berikut: 

Head of Technology Services Department,
Sarawak Digital Economy Corporation Berhad,
Level 6, Wisma Satok, Jalan Satok,
93400 Kuching, Sarawak.
Office: 082-849005
Fax: 082-523005

Dengan menerbitkan dasar ini dalam laman web ini, kami akan menganggap pelanggan dan/atau klien kami telah dimaklumkan. 

Shopping Cart